Frequently Asked Question

Studentens Rättigheter och skyldigheter
Senast uppdaterad 3 years ago

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som LTU själva har för att skydda studenterna och klargöra vad som gäller.
Tyvärr följs inte alla regler. Varje student ska kunna prata med sin lärare eller examinator och kräva det som står punktat.
Mer information finns på:

Studentens rättigheter och skyldigheter på LTU


Du kan även få mer information av
Teknologkåren och Luleå Studentkår.

Studenten förväntas

 • Ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling
 • Anmäla sig i tid till examinationer
 • Regelbundet kolla sin studentmail, samt ta del av den kurs- och utbildningsinformation som finns på mittLTU, universitetets webb
  och på lärplattformen
 • Kontakta LTU för hjälp med funktionsnedsättning - LTU erbjuder hjälp för läs- och skrivsvårigheter och mycket mer

Studenten ska få

 • Möjlighet att utvärdera kurser
 • En genomgång av kursvärdering och förbättringsåtgärder vid kursstart
 • Rimlig tid på sig att färdigställa uppgifter och få respons innan examinationstillfälle
 • Schemat skall vara fastställt senast 10 arbetsdagar innan kursstart
  • Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna.
 • Obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står något annat specificerat i kursplanen
 • Kurslitteraturen fastställd 10 veckor före kursstart
  • Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen
  • All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket
 • Examinationsresultatet meddelat senast 3 veckor efter examinationstillfället och senast 2 veckor före nästa omexaminationstillfälle.
  • Studieresultat inrapporterade i Ladok senast 5 arbetsdagar efter att rättningen av examinationen är avslutad
 • Personskadeförsäkring
 • God fysisk arbetsmiljö innefattande lokaler, ventilation, ljus och ljud
 • Bli likabehandlad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet,
  funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • Studenthälsovård
 • Hjälp av studievägledare vid behov, besökstiderna ska vara regelbundna

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!